Välkomna!

Våra mål

Vi eftersträvar så små barngrupper som möjligt, särskilt i de yngre åldrarna.

Förskolan lyder under skollagen. Vi arbetar efter läroplanen för förskolan (Lpfö18) och har utifrån denna utarbetat en egen verksamhetsplan och målsättning med verksamheten.

Vi arbetar utifrån svensk traditionell förskolepedagogik med tyngdpunkten lagd på utevistelse och rörelse.

Förskolan drivs i stiftelseform i samarbete med föräldrarna.

Stiftelsen drivs av en styrelse som består av rektor, biträdande rektor samt föräldrarepresentanter.  Övriga föräldrar har inflytande genom rådgivande föräldramöten, samt vår egen utarbetade enkät där föräldrarna har möjlighet att utvärdera verksamheten samt komma med synpunkter på utbildningen. Utvärdering sker också genom de kontinuerliga utvecklingssamtal som förskollärarna har en gång per läsår, utifrån särskilt utarbetade formulär som anknyter till läroplanen (Lpfö 18).

Planerings- och utvärderingsdagar

Förskolan stänger en dag i samband med terminsstart för planering och en dag i samband med terminsslut för utvärdering. Syftet med dessa dagar är att pedagogerna ska kunna planera terminens verksamhet på ett genomtänkt sätt samt att säkerställa förskolans kvalitet i överensstämmelse med läroplan och Skollag.

Om vårdnadshavare inte kan ordna ledighet har förskolan skyldighet att erbjuda tillfällig plats på annan förskola i kommunen. Meddela förskolan i god tid eftersom plats måste köpas på annan förskola. Detta gäller även vid eventuell stängning vid klämdagar och semesterstängt.