Om oss

En stabil förskola som ständigt utvecklas

Förskolan Edsbacka har funnits i över 30 år. Vi har en stabil personalgrupp som gillar att utvecklas. Vi har en fast grund att stå på med bra ekonomi och väl formulerade styrdokument. Dessutom sitter i väggarna en omisskännlig ”Edsbacka-anda” som nya medarbetare och familjer snabbt tar till sig. Den kännetecknas av en familjär stämning, en känsla hos alla som kommer till oss att bli sedda, den goda maten, att allas åsikter är viktiga och att alla får utvecklas och lära, barn såväl som vuxna. Denna stadiga grund kompletteras av ett starkt driv i personalgruppen att gå vidare. Vi tar ständigt till oss ny forskning och litteratur, ifrågasätter vårt arbetssätt och strävar mot att bli bättre och utvecklas.

Grunden till vår verksamhet är alltså den stabila Edsbacka-andan, utvecklingsviljan hos oss alla och förhållningssättet till barnen som präglas av en positiv barnsyn (barn kan och vill vara självständiga), att alla blir sedda för den de är, att alla får ta plats och får lära och utvecklas efter sina förutsättningar. Innehållet i verksamheten måste därför vara allsidig, fantasifull, utforskande, sätta igång läroprocesser och utmanande för alla barn. Den måste också vara trygg, säker och ROLIG!

Dokumentation

Vi använder oss av Förskoleappen som tagits fram av Caperio, i samråd med pedagoger. Appen är kompatibel med både iOS och Android och finns även tillgänglig som webbsida på internet.

För oss pedagoger blir Förskoleappen ett verktyg som förenklar pedagogisk dokumentation och gör att vi systematiskt kan följa barnens utveckling och lärande både på grupp- och individnivå. Vårdnadshavare ges möjlighet till större insyn i verksamheten, till exempel vad vi arbetar med för tillfället och hur vi arbetar med läroplansmålen. Hemma får barnen möjlighet att visa bilder och filmer från olika händelser och aktiviteter som sker på förskolan och kan på så sätt dela med sig av vad de gör på förskolan. Att prata om och visa bilder på hur barnet utvecklas är ett bra sätt att visa barnet sitt eget lärande ”Titta vad stor jag blivit”, ”Nu kan jag klättra själv i trappan!”, ”Nu kan jag skrapa min tallrik själv”. Dokumentationer från Förskoleappen ligger till grund för utvecklingssamtalet som sker tillsammans med vårdnadshavaren en gång per läsår.

Barnen har även en egen portfolio där vi samlar material som visar på utveckling och lärande hos barnet. Alla barns portfolio står inne på avdelningen i höjd så barnen kan nå dem och titta i dem närhelst de önskar. Portfolion kan då hjälpa barnet att få syn på sitt eget lärande och hjälpa det förstå hur man lär sig. Lika viktigt är att ha stor tilltro till den egna förmågan. Detta hjälper portfolion också till med på ett enkelt sätt.

Vi erbjuder…

Rörelse

ur Lpfö 18:

 • ”Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande”.

I vår rymliga kvarterslokal har vi rörelselek/gymnastik/rytmik en gång i veckan. Inne dansar vi nästan varje dag tillsammans samt strävar efter att ha samlingar där det ingår rörelselekar. Skolgruppsbarnen åker skridskor vintertid. Ute har vi ordnat gården så att den ska stimulera till att använda grundrörelserna (gå, springa, krypa, åla, hänga, klättra, hoppa). Vi går så ofta vi kan ut i skog och mark, minst en gång i veckan.

Utevistelse

ur Lpfö 18:

 • ”Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra”
 • ”Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling”
 • ”Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen”
 • ”Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik”.

Detta lägger vi stor vikt vid. Förskolan öppnar klockan 07.00 och vi börjar dagen tillsammans ute på gården fram till klockan 9.00 då vi har samling. Efter samlingen med tillhörande frukt då vi också går igenom vad som ska hända under dagen, delar vi oss i olika undervisningsgrupper fram till lunch. Vi går till skogen minst en gång i veckan och är oftast ute både på förmiddag och eftermiddag. Till skogen tar vi med luppar, hinkar, spadar, böcker och annat som kan stimulera till utforskande och utmana barnen till att ständigt vilja lära mer. De yngre barnen som sover i vagn ute är ute ännu mer. Detta har visat sig minska infektionerna på förskolan – barnen är friskare.

Utevistelsen ger också mycket rörelseträning och fritt spelrum åt fantasin…

Skapande

ur Lpfö 18:

 • ”Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans”

Allt skapandematerial finns tillgängligt så att barnen själva kan ta fram det och skapa närhelst de vill. Det kan vara att måla eller att baka med play-dooh-deg. Det kan också vara att klippa, klistra, modellera eller att uttrycka sig med något av alla de andra hundra språk barn har.

Bakning

ur Lpfö 18:

 • ”Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta”

Att baka sitt eget bröd som man äter till lunchen eller mellanmålet och bjuder sina kompisar på är en alldeles speciell känsla. Det är också en bra matematiklek där vi presenterar och befäster begrepp, mäter, räknar samt konkretiserar och jämför mängder. Vi bakar till fettisdagen, lucia, kanelbullens dag och i övrigt när andan faller på.

Bygg och konstruktionslek

ur Lpfö 18:

 • ”Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap”

Att bygga och konstruera är att öva balans, samarbete, få matematisk förståelse för hållfasthet, antal, vikt och form. Det är också att skapa och att fantisera. Vi erbjuder många olika sorters byggleksmaterial som duplo, lego, klossar, magnetic tiles, plus plus och kaplastavar, mm. 

Stimulerande miljö

ur Lpfö 18:

 • ”Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierande aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter. Förskolans miljö ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar”

Både inne och ute vill vi locka barnen till lek och lärande. Utemiljön har vi utformat för mycket rörelse: Krypa, gå, springa, hänga, klättra, hoppa och åla är grundrörelser som vi vill att alla barnen ska öva varje dag. Därför finns studsmatta, balansbrädor, klätterhus och ytor att röra sig på.

Miljön inomhus ändras kontinuerligt utifrån barngruppens behov, nyfikenhet och intresse. Utgångspunkten är:

 • att barnen ska lockas till lek med både pojkar och flickor
 • att barnen ska lockas till lek med olika kamrater i olika konstellationer
 • att det ska finnas något för alla barn, men att barnen också ska lockas till varierad lek
 • att lekmiljön ska stimulera barnen att prova på nya lekar och aktiviteter
 • att placeringen av materialet ska vara sådant att leken blir gränsöverskridande och utvecklande, utan styrning mot hur det ”ska vara”
 • att barnen ska ha stort inflytande i hur de väljer att använda materialet, så länge de är rädda om det och det kommer tillbaks på sin rätta plats när leken är slut.

Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande

ur Lpfö 18:

 • ”I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler”
 • ”Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande”
 • ”Barnen ska ges förutsättningar både för lek som de själva tar initiativ till och som någon i arbetslaget introducerar. Alla barn ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och sin förmåga”

Vi lägger stor vikt vid leken. Vi tycker att det är viktigt att ge barnen tid och rum för att leka, utforska, experimentera och uppleva i lekandet. Vi pedagoger finns hela tiden i närheten och växlar mellan olika roller som till exempel att vara medlekare, regissörer, tillföra och utmana leken med material eller frågeställningar för att stödja lekens utveckling och fortskridande. Vi arbetar även med lekgrupper där barnen får möjlighet att träna på olika sorts lekar i olika sammanhang och i olika konstellationer. 

Sova ute – Musikvila – Läsvila för de äldsta

ur Lpfö 18:

 • ”Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid”

Vi vill att alla barn ska få vara ute i friska luften minst en-två timmar per dag. Därför sover alla de yngre barnen i sina vagnar ute under tak på vår altan. Detta har minskat infektionerna bland våra yngsta barn och barnen sover lugnt och skönt i sin egen vagn under överinseende av oss vuxna.

Förskolans utbildning är fylld av aktiviteter och utmaningar från morgon till eftermiddag. Även de äldre barnen behöver varva ner, vila och bearbeta förmiddagens aktiviteter och intryck. Efter lunch har barnen en musikvila då de får ligga på en egen madrass och lyssna på lugn musik. De barn som har ett sömnbehov somnar inom den halvtimme som vilan är och får sova ca 1-1½ timme. De barn som inte somnar får gå in i ett annat rum när vilan är slut där lugn aktivitet råder, alternativt gå ut på gården.  

Skolgruppsbarnen har en läsvila med tillhörande boksamtal. Här diskuterar vi böcker av olika genrer, händelser och etiska dilemman samt frågor, tankar och funderingar som ofta kommer upp. 

 

Självkänsla och integritet

ur Lpfö 18:

 • ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga”
 • ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin egen kroppsliga och personliga integritet”

Vi ser alla barn oavsett utgångsläge, som kompetenta. Vi utgår från att barnen klarar av mycket mer än vad vi tror. ”Prova!” säger vi ofta – och oftast går det! Vi uppmuntrar barnen att hjälpa och lära av varandra, stödjer och handleder så att de i så många tillfällen som möjligt ska få känna att de klarar av själv och att de lyckas. Vi säger alltid hellre ja än nej och vi försöker undvika ordet inte.

Vi arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor, för oss är det ett förhållningssätt. Vi samtalar om personlig och kroppslig integritet samt läser litteratur som syftar till att väcka frågor, funderingar och diskussioner. 

Lärande i vardagen

Ständigt sker lärande i vardagen på förskolan. Att få tid att själv få ta av sig galonbyxorna och sedan hänga upp dem på sin krok är ypperlig fin- och grovmotorisk träning ”Jag kan själv!”. Vi vuxna finns med som handledare- hejar på, stöttar och visar. I andra lärandesituationer, t.ex. när vi upptäcker något i skogen, utmanar vi med vidare frågor och andra vinklingar. Vi dokumenterar vardagsögonblicken och reflekterar över vad barnen lärt sig tillsammans med dem. Hela dagarna, vid alla tillfällen poppar lärandesituationer upp inom alla fält: Matematik, språk, ekologi, social utveckling, rörelseutveckling, självkänsla. Vår uppgift som pedagoger är att fånga upp alla dessa tillfällen och uppmuntra samt utmana barnen.

Social kompetens

ur Lpfö 18:

 • ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler”
 • ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar”

På förskolan finns en uppsjö av tillfällen att öva sin sociala kompetens. På vår förskola erbjuder vi lagom stora barngrupper där vi pedagoger ser barnen och kan ge stöd när det behövs och observera barnen när de självständigt samarbetar i lek, lärande och konflikthantering. Att till exempel tillsammans bygga ett torn högre än man själv är innebär många tillfällen till kompromisser, att avstå till fördel för någon annan, att stå för sin åsikt, att komma till gemensamma beslut, att ta ett nederlag. Kort sagt, grundläggande demokrati.

Varje vecka delar vi också barngruppen i mindre grupper i olika konstellationer. Syftet är att skapa relationer och trygghet till alla barn på avdelningen, öva på att leka fler eller färre, upptäcka nya lekar och aktiviteter och samarbeta.

”Skolgrupp”

ur Lpfö 18:

 • ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation”
 • ”Arbetslaget ska främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning”
 • ”Arbetslaget ska främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen”
 • ”Arbetslaget ska förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle”

De barn som står i tur att lämna förskolan för att övergå till förskoleklass i skolan, ges särskild uppmärksamhet under sista året i förskolan. Vi arbetar med att utveckla en bred social kompetens, förmåga att ta eget ansvar, förståelse för olika fenomen samt lust till den egna förmågan att lära.

Föräldrasamverkan

ur Lpfö 18:

 • ”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen”

Vi pedagoger ansvarar för och driver förskolans utbildning, men ser föräldrarnas åsikter och tankar som en viktig tillgång i vårt arbete. Vi erbjuder också:

 • Vårfest
 • Föräldramöte en gång/år
 • Utvecklingssamtal på vårterminen då vi berättar om en av barnets lärprocess
 • Kamratsamtal på höstterminen då vi pratar om den sociala utvecklingen

Vi välkomnar alla föräldrar att hälsa på, att ställa frågor eller bidra med egna kompetenser (t.ex. om man har ett yrke eller ett fritidsintresse som kan intressera barnen).